Zwroty i reklamcje

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

  1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub wysłanego pocztą wypełnionego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty zamówionego towaru. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów. Towar musi być w stanie nienaruszonym, tzn. oryginalnie zamknięty i kompletny.
  4. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na adres Sprzedającego wskazany w zakładce KONTAKT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

II. REKLAMACJE:

  1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową lub pisemnie na adres wskazany w zakładce KONTAKT.
  2. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży. Towar należy odesłać na adres wskazany w zakładce KONTAKT.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.